CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VN – FR (1)