1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
02/10
Huế - Hội trường Tầng 3 Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Huế
Tác giả Hồng Vân bước chân vào công việc viết lách bằng tác phẩm "Trois Nuages au pays des nénuphars" lấy bối cảnh Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống…
Xem thêm thông tin