Người Bahnar trước thời Pháp

Hội thảo
Người Bahnar trước thời Pháp

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt

Diễn giả:
– GS TS Andrew Hardy, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp
– Nguyễn Đặng Anh Minh, nhà sử học

Vào năm 1850, những thừa sai người Pháp đầu tiên đã đến Tây Nguyên.

Từ đó, cùng với việc cải đạo, lịch sử của người Bahnar đã biến đổi. Trình bày về giai đoạn trước khi người Pháp đến, một trong những giai đoạn nhiều biến động nhất trong lịch sử Bahnar được ghi dấu bởi các cuộc xung đột với người Jrai, các cuộc di cư đến những vùng đất mới và mối quan hệ với triều Nguyễn, Nguyễn Đặng Anh Minh lý giải về việc người Bahnar cải đạo và cho thấy những dân tộc thiểu số, ngay cả những dân tộc không có chữ viết cũng sở hữu một lịch sử riêng. 

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: