Những phát minh vĩ đại

Workshop «Những phát minh vĩ đại» 
 
Lửa bắt nguồn từ đâu?
Ai đã phát minh ra giấy ?
Vì sao la bàn có thể chỉ được phương hướng ?
 
* Thông qua nhiều câu hỏi, các em sẽ tìm hiểu về những phát minh thay đổi thế giới.
 
Đối tượng: Học sinh từ 6 đến 10 tuổi
THÔNG TIN HỮU ÍCH