De Gaulle và Việt Nam

Toạ đàm ra mắt sách
Toạ đàm ra mắt bản dịch tiếng Việt cuốn sách De Gaulle và Việt Nam của Pierre Journoud

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :

GS. Pierre Journoud, Đại học Paul-Valéry Montpellier 3
PGS.TS. Dương Văn Quảng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh (Học viện Ngoại giao)
GS.TS. Phạm Quang Minh (Đại học KHXH-NV, ĐHQGHN)

Cuốn sách thuật lại sự vận động chính trị của Tướng de Gaulle đối với Việt Nam và các quốc gia láng giềng của Việt Nam từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến khi ông dời khỏi chính trường vào năm 1969. Qua lăng kính của chiến tranh và hòa bình, cuốn sách gợi lại những tương tác hiệu quả giữa ngoại giao chính thức và ngoại giao bí mật, và về kết quả đạt được của chính sách này từ năm 1969.

THÔNG TIN HỮU ÍCH