Đời của nhựa

Tọa đàm
Đời của nhựa

Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt

Diễn giả:
Đại diện các tổ chức phi chính phủ làm về rác thải
Đại diện các nhóm làm sạch và sống xanh

Buổi tọa đàm “Đời của Nhựa” sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về rác và vòng đời của một sản phẩm. Với những con người thực, tọa đàm sẽ trao đổi các câu chuyện xử lý rác từ các chuyên gia, công nhân thu gom rác tới thực hành xanh của các trường học và cộng đồng.
Tọa đàm hi vọng năm 2019 sẽ có sự lan tỏa sâu sắc hơn trong các hoạt động môi trường và sức khỏe.

THÔNG TIN HỮU ÍCH