Lí do thực tiễn – Về lí thuyết hành động của Pierre Bourdieu/Pierre Bourdieu một dẫn nhập, Pierre Mounier

Tọa đàm
Giới thiệu sách:
Lí do thực tiễn – Về lí thuyết hành động của Pierre BourdieuPierre Bourdieu một dẫn nhập của Pierre Mounier

Điều phối chương trình: GS Chu Hảo, Nguyên Giám đốc – Tổng biên tập NXB Tri Thức
Diễn giả:
– PGS, TS Phạm Xuân Thạch, Trưởng khoa Văn học, Đại học KHXH&NV Hà Nội
– TS Phùng Ngọc Kiên, Trưởng ban Văn học nước ngoài, Viện Văn học

Tác phẩm Lí do thực tiễn – Về lí thuyết hành động trình bày lý thuyết hành động thông qua một số ví dụ cụ thể, chẳng hạn như nguồn gốc của nhà nước và thế giới quan liêu đi kèm với nó.

Trong tác phẩm Pierre Bourdieu một dẫn nhập, Pierre Mounier trình bày các khái niệm cơ bản (lĩnh vực, thói quen, bạo lực biểu tượng) và các dòng nghiên cứu chính của xã hội học Pierre Bourdieu.

Hai tác phẩm này xứng đáng nhận được sự quan tâm của sinh viên và các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội học, nhân học, chính trị và triết học, cũng như khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

THÔNG TIN HỮU ÍCH