Nguồn gốc khởi nghĩa Tây Sơn

Hội thảo
Nguồn gốc khởi nghĩa Tây Sơn

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt

Diễn giả: GS. TS. Andrew Hardy, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp

Năm 1771, Nguyễn Nhạc phát động khởi nghĩa Tây Sơn và xây dựng căn cứ địa ở vùng cao: « Tây Sơn thượng đạo » (tỉnh Gia Lai). Tại buổi hội thảo, Andrew Hardy trình bày lịch sử của vùng cao này – nay gọi là cao nguyên An Khê – và chợ đầu nguồn thế kỷ 19, cùng với những thương gia người Kinh, người Hoa và người Ba-na, kẻ cướp đường núi, viên quan thu thuế và lính đồn vùng biên. Qua việc khảo sát cảnh quan vùng cao nguyên và con người sống ở đó, ta có cách hiểu mới về lịch sử thế kỷ 18 và nguồn gốc Khởi nghĩa Tây Sơn.

THÔNG TIN HỮU ÍCH