Truyền thông mới trong thời đại chuyển đổi số

Hội thảo
Truyền thông mới trong thời đại chuyển đổi số

Dịch song song Pháp Việt

Diễn giả :

– GS. Miche Durampart, giảng viên Đại học Toulon, Pháp
– GS. Laurent Collet, giảng viên Đại học Toulon, Pháp
– PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Học viện Báo chí Tuyên truyền
– TS. Trần Quang Diệu (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

 

Các chủ đề của hội thảo bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

– Vấn đề công nghệ mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số

– Tác động xã hội của truyền thông mới

– Vấn đề an ninh mạng và quản trị mạng

– Thực trạng chuyển đổi số trong giảng dạy và nghiên cứu ở bậc đại học

– Vấn đề quản trị thông tin, dữ liệu trong kỷ nguyên Big Data

– Văn hoá số trong đời sống xã hội

THÔNG TIN HỮU ÍCH