Kinh tế tuần hoàn

BUỔI NÓI CHUYỆN: KINH TẾ TUẦN HOÀN
 
Diễn giả: Bà Emmanuelle LEDOUX, Tổng giám đốc Viện kinh tế tuần hoàn quốc gia Pháp.
 
Kinh tế tuần hoàn là sản xuất hàng hóa và dịch vụ một cách bền vững bằng cách hạn chế tiêu thụ, hạn chế lãng phí nguồn tài nguyên và giảm thiểu việc phát thải. Mô hình này dựa trên việc sáng tạo ra các vòng tuần hoàn các giá trị tích cực mỗi lần sử dụng hay tái sử dụng vật liệu hay sản phẩm trước khi đến giai đoạn tiêu hủy cuối cùng. Kinh tế tuần hoàn chú trọng đến cách thức thiết kế, sản xuất và tiêu dùng mới, kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, ưu tiên sử dụng hơn là sở hữu, tái sử dụng và tái chế các thành phần.
 
Mô hình công nghiệp hiện nay là mô hình tuyến tính. Đó là “khai thác, sản xuất, tiêu dùng và vứt bỏ”, với nguyên tắc chủ đạo là tìm kiếm sự tăng trưởng vô hạn. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên cho sự tăng trưởng này lại không như vậy và các ảnh hưởng về môi trường từ mô hình xã hội của chúng ta đang ngày càng trở nên đáng báo động. Vì vậy, ngành công nghiệp trong tương lai sẽ phải tuần hoàn bằng cách tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tăng cường sử dụng các sản phẩm địa phương, cải thiện tính cạnh tranh công nghiệp và giảm thiểu tác động đến môi trường. Nhiều mô hình tồn tại và được xác định để hướng tới nền công nghiệp tuần hoàn.
 
Ngôn ngữ: dịch nối tiếp Pháp-Việt
THÔNG TIN HỮU ÍCH