Toàn cầu hoá và sự chuyển tiếp giá trị văn hoá trong bối cảnh thoái trào của Khổng giáo tại Hàn Quốc

Buổi nói chuyện : Toàn cầu hoá và sự chuyển tiếp giá trị văn hoá trong bối cảnh thoái trào của Khổng giáo tại Hàn Quốc 

Diễn giả: GS. Jean-Claude de Crescenzo, Đại học Aix Marseille, Pháp

Là một nước ở vùng Viễn Đông, Hàn Quốc chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng giáo, vốn là nền tảng tư tưởng hàng đầu trong quá trình xây dựng quốc gia, đặc biệt trong việc chọn lựa phương thế ưu tiên phát triển giáo dục. Từ năm 2016, theo sự thay đổi về Chính phủ, giới trẻ Hàn Quốc đã tìm cách thoát ly ảnh hưởng của Khổng giáo, xem xét trở lại những giá trị dự phóng cho tương lai. Là một đất nước, xét về mặt lịch sử, rất xem trọng các ý niệm về tôn ti và giáo dục, nay các giá trị truyền thống bị đảo lộn theo với tác động của khuynh hướng tân tự do hóa, nền giáo dục Hàn Quốc có thể bảo tồn di sản có được như thế nào đây ? Phương sách nào để có thể kết hợp hài hòa truyền thống di sản với cách tân phát kiến trong giai đoạn chuyển tiếp ?

THÔNG TIN HỮU ÍCH