Về bến lạ

Triển lãm tranh
Về bến lạ
Của Lê Thiết Cương

Từ thi ca đến hội họa
Minh họa cho thơ? Gọi là những bức tranh vẽ trên cảm hứng từ thi ca thì
đúng hơn chăng?
Tranh không thể minh họa cho thơ được. Mỗi một loại hình nghệ thuật
đều có ngôn ngữ riêng của nó. Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng
xóm nhưng nó vẫn sống độc lập. Nếu giả sử hội họa sống tầm gửi vào
thi ca thì nó sẽ chết.
Bức tranh vẽ trên cảm hứng từ một bài, một câu thơ nên được coi là văn
bản 2 của bài thơ đó hoặc một cách hiểu, cách cảm khác về bài thơ đó.
Qua bức tranh bài thơ sẽ được dài rộng ra, bài thơ ấy sẽ sống thêm một
đời sống khác, một đời sống bằng hình mầu mà chỉ hội họa mới tạo ra
được.

THÔNG TIN HỮU ÍCH